Европейски съюз: Забраната на пластмасите за еднократна употреба влиза в сила

На 2 юли 2021 г. в Европейския съюз (ЕС) влезе в сила Директивата за пластмасите за еднократна употреба.Директивата забранява определени пластмаси за еднократна употреба, за които има алтернативи.„Пластмасов продукт за еднократна употреба“ се дефинира като продукт, който е направен изцяло или частично от пластмаса и който не е замислен, проектиран или пуснат на пазара, за да се използва многократно за една и съща цел.Европейската комисия публикува насоки, включително примери, за това какво трябва да се счита за пластмасов продукт за еднократна употреба.(Директива, член 12.)

За други пластмасови изделия за еднократна употреба държавите-членки на ЕС трябва да ограничат употребата им чрез национални мерки за намаляване на потреблението, отделна цел за рециклиране на пластмасови бутилки, изисквания за дизайн на пластмасови бутилки и задължителни етикети за пластмасови продукти, за да информират потребителите.В допълнение, директивата разширява отговорността на производителя, което означава, че производителите ще трябва да поемат разходите за почистване на отпадъците, събиране на данни и повишаване на осведомеността за определени продукти.Държавите-членки на ЕС трябва да приложат мерките до 3 юли 2021 г., с изключение на изискванията за дизайн на бутилките, които ще се прилагат от 3 юли 2024 г. (Чл. 17.)

Директивата прилага пластмасовата стратегия на ЕС и има за цел „насърчаване на прехода на [ЕС] към кръгова икономика“.(Чл. 1.)

Съдържание на Директивата относно пластмасите за еднократна употреба
Пазарни забрани
Директивата забранява предлагането на пазара на ЕС на следните пластмаси за еднократна употреба:
❋ памучни пръчици
❋ прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, клечки за хранене)
❋ чинии
❋ сламки
❋ бъркалки за напитки
❋ пръчки за закрепване и поддържане на балони
❋ контейнери за храна от експандиран полистирол
❋ контейнери за напитки, изработени от експандиран полистирол, включително техните капачки и капаци
❋ чаши за напитки от експандиран полистирол, включително техните капаци и капаци
❋ продукти, изработени от оксо-разградима пластмаса.(Чл. 5 във връзка с приложение, част Б.)

Национални мерки за намаляване на потреблението
Държавите-членки на ЕС трябва да предприемат мерки за намаляване на потреблението на определени пластмаси за еднократна употреба, за които няма алтернатива.От държавите-членки се изисква да представят описание на мерките на Европейската комисия и да го направят публично достъпно.Такива мерки могат да включват въвеждане на национални цели за намаляване, предоставяне на алтернативи за многократна употреба на мястото на продажба на потребителите или начисляване на пари за пластмасови продукти за еднократна употреба.Държавите-членки на ЕС трябва да постигнат „амбициозно и устойчиво намаляване“ на потреблението на тези пластмаси за еднократна употреба, „което ще доведе до съществено обръщане на нарастващото потребление“ до 2026 г. Напредъкът на потреблението и намаляването трябва да се наблюдава и докладва на Европейската комисия.(Чл. 4.)

Отделни цели за събиране и изисквания за дизайн за пластмасови бутилки
До 2025 г. 77% от пластмасовите бутилки, пуснати на пазара, трябва да бъдат рециклирани.До 2029 г. трябва да се рециклира количество, равно на 90%.Освен това ще бъдат изпълнени изискванията за проектиране на пластмасови бутилки: до 2025 г. PET бутилките трябва да съдържат най-малко 25% рециклирана пластмаса при производството им.Този брой нараства до 30% до 2030 г. за всички бутилки.(чл. 6, ал. 5; чл. 9.)

Етикетиране
Дамските кърпи (подплънки), тампони и тампони апликатори, мокри кърпички, тютюневи изделия с филтри и чаши за пиене трябва да имат етикет „забележим, ясно четлив и незаличим“ върху опаковката или върху самия продукт.Етикетът трябва да информира потребителите за подходящи варианти за управление на отпадъците от продукта или начини за изхвърляне на отпадъци, които трябва да се избягват, както и за наличието на пластмаса в продукта и отрицателното въздействие на отпадъците.(Чл. 7, ал. 1 във връзка с приложение, част Г.)

Разширена отговорност на производителя
Производителите трябва да поемат разходите за мерки за повишаване на осведомеността, събиране на отпадъци, почистване на отпадъци и събиране на данни и докладване по отношение на следните продукти:
❋ контейнери за храна
❋ пакети и опаковки, изработени от гъвкав материал
❋ контейнери за напитки с вместимост до 3 литра
❋ чаши за напитки, включително техните капаци и капаци
❋ леки пластмасови торбички за носене
❋ тютюневи изделия с филтри
❋ мокри кърпички
❋ балони (чл. 8, ал. 2, 3 във връзка с приложение, част Д.)
Въпреки това не трябва да се покриват разходи за събиране на отпадъци по отношение на мокрите кърпички и балони.

Повишаване на осведомеността
Директивата изисква държавите-членки на ЕС да стимулират отговорното поведение на потребителите и да информират потребителите за алтернативи за многократна употреба, както и за въздействието на боклука и други неподходящи отпадъци върху околната среда и канализационната мрежа.(Чл. 10.)

news

URL адрес на източника:https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-07-18/european-union-ban-on-single-use-plastics-takes-effect/


Час на публикация: 21 септември 2021 г